Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Pedagogická psychologie
Zkratka STAG: PPS

Doktorský studijní program v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice, telefon: 387 773 242,

 

Garant studijního programu

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., e-mail: stuchl@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Přijímací zkouška

Do studijního programu Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, studijních programů/oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi studijních programů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek.

Při přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu (v elektronické verzi v IS STAG)
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ
  • životopis se soupisem odborných aktivit v oblasti psychologie a publikační činností uchazeče
  • návrh výzkumného projektu z oboru Pedagogická psychologie

Téma projektu musí souviset tématy řešenými na pracovišti a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5-10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.

V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že se orientuje v národním i mezinárodním kontextu oboru, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.

Přijatí studenti se stávají členy akademické komunity Katedry psychologie PF JU a podílejí se na její činnosti; prezenční studenti se účastní výukové praxe na Katedře psychologie PF JU v návaznosti na zaměření svého projektu.

Důležité informace

Do doktorských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 4 uchazeče.

Uchazeči o studijní programy doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto programů.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025