Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Didaktika biologie
Zkratka STAG: DB

Doktorský studijní program v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky – v procesu akreditace

Kontakt na katedru

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PhDr. Jan Petr, Ph.D., email: janpetr@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Studijní program je realizován ve smluvně zajištěné spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Absolvent získá titul Ph.D.

 

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia

Studium navazuje především na magisterské studium zaměřené na učitelství biologie pro 2. stupeň základních a středních škol jednooborové nebo dvouoborové v kombinaci s dalším předmětem v prezenční či kombinované formě, nebo na obor biologie na VŠ univerzitního nebo aplikačního směru rozšířeného vždy o studium zaměřené na získání učitelské kvalifikace. V souvislosti s tím vstupní požadavky na uchazeče o toto studium předpokládají příslušné vědomosti a dovednosti v didaktice biologie, biologických a pedagogicko-psychologických oborech, dále pak informační a jazykovou gramotnost (ověřuje se znalost angličtiny, příp. jiného světového jazyka) a předpoklady pro výzkumnou práci ve formě diskuze nad předloženým návrhem projektu disertační práce (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském studiu věnovat).

 

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Didaktika biologie získávají rozsáhlé komplexní znalosti nejen z oblasti didaktiky biologie, ale i z oblasti pedagogiky, psychologie a metodologie vědy, které jsou srovnatelné s absolventy tohoto studia v mezinárodním kontextu. Na základě osvojených vědomostí a metod práce jsou schopni samostatné vědecko-výzkumné, pedagogické a řídící činnosti zejména ve vědeckých institucí zaměřených na vzdělávací procesy, ve státní správě či vzdělávací praxi. Absolventi tohoto studia jsou schopni komunikovat na národní a mezinárodní úrovni o problematice biologického vzdělávání a publikovat výsledky své odborné práce v národních a mezinárodních časopisech, monografiích a dalších publikacích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají komisi informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium programu Didaktika biologie a prezentují základní teze výzkumného projektu.

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu (v elektronické verzi v IS STAG)
  • diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • návrh výzkumného projektu
  • pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti.

Pozn.: Písemný návrh výzkumného projektu o rozsahu 5-8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení (metodika) a seznam literatury, o který se návrh opírá.

Diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce budou formou autorizované konverze dokumentů z listinné formy převedeny do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT a přiloženy k elektronické přihlášce v IS STAG! Návrh disertačního projektu a soupis publikační činnosti budou rovněž přiloženy k elektronické přihlášce v IS STAG.

Uchazeč si může navrhnout vlastní téma výzkumného projektu nebo si vybrat z témat nabízených školícím pracovištěm (KBi PF JU), která lze aktuálně zjistit dotazem na e-mailové adrese radkaz@pf.jcu.cz. Téma výzkumného projektu by mělo souviset s výzkumnými projekty, které řeší školitelské pracoviště. V této souvislosti je vhodné vlastní téma předem na výše uvedené adrese konzultovat nebo mít předběžný souhlas potenciálního školitele. Výhodou zapojení studenta do výzkumných projektů a týmu pracoviště je možnost většího sdílení literatury, badatelského zázemí a možnost získat kromě doktorského stipendia i mimořádná stipendia z projektových finančních zdrojů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

O výsledku přijímacího pohovoru rozhoduje jeho bodování všemi členy komise. (Boduje se ve stupnici 1-10; 1 - nejhorší výsledek, 10 - nejlepší výsledek.). Z bodů udělených všemi členy komise se vypočte aritmetický průměr. Přijímací řízení má shodné požadavky a kritéria pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 10 (100 %) bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 7 (70 %) bodů.

Důležité informace

Do doktorských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 4 uchazeče.

Uchazeči o studijní programy doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto programů.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025