Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Zkratka: ČJs

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice

 

Garant přijímacího řízení

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Specializace Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oblasti český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací český jazyk a literatura.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na předmět český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku.

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky bude ze všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu studijního programu v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

HIRSCHOVÁ, Milada, Radka HOLANOVÁ, Jana VLČKOVÁ-MEJVALDOVÁ a Pavel SOJKA. Komplexní jazykové rozbory: texty pro práci ve výuce s úkoly a klíčem ke cvičením. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020.
HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká: [učebnice pro základní školy: upravené vydání podle nových Pravidel českého pravopisu z r. 1993]. Vyd. 26., ve Fortuně 2. Praha: Fortuna, 1998.
Testy pro čtyřletá gymnázia s klíčem řešení


Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 500 uchazečů ve studijním programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy a nejvýše 10 uchazečů pro každý studijní program zaměřený na učitelství pro střední školy.

Bakalářský studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy se člení na několik rovnocenných specializací (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace.

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ předpokládají vždy kombinaci dvou studijních programů, a to v podobě „hlavní studijní program (maior) – přidružený studijní program (minor)“. Uchazeč o tento typ studia tedy podává přihlášku na kombinaci dvou oborů (maior – minor).

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025