Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura
Zkratka: RJsn

Prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Oddělení ruského jazyka a literatury KSJL PF JU, U tří lvů 1/A, České Budějovice, tel.: 387 773 151, e-mail: matyus@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph. D., e-mail: matyus@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Magisterské studium připravuje budoucí učitele ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy a je koncipován jako další prohlubování lingvistického a literárněvědného vzdělávání a erudice.

Jádro pregraduální přípravy tkví ve sféře pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému vykonávání pedagogické profese. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat následovně: teoretické poznatky a vědomosti; didaktické znalosti, zručnosti a zkušenosti; pedagogické a psychologické vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelského povolání.

Studium formuje absolventa, podporuje jeho přizpůsobivost, flexibilitu, tvůrčí činnost a adaptibilitu, aby byl po nástupu do praxe schopen uskutečňovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený četným změnám v aktuálních opatřeních. Záměrem je, aby si posluchač v průběhu studia vytvořil předpoklady a upevnil dovednosti nezbytně nutné a potřebné k systematickému celoživotnímu sebevzdělávání s uspokojivou úrovní flexibility a kreativity, která mu dá možnost operativně reagovat na reálné profesní situace a na vývoj daného oboru.

 

Profil absolventa

Absolvent je po ukončení navazujícího magisterského programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura připravený na vykonávání učitelské profese. Získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ a absolvováním výše uvedeného studijního programu, vypracováním diplomové práce, vykonáním státních závěrečných zkoušek z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik splní požadovanou profesní normu.

Absolvent je schopen analyzovat výukové materiály a studijní prameny s ohledem na jejich využití ve vyučování a sám je i vymýšlet a tvořit. Při vlastní výuce dokáže díky znalosti moderní didaktiky a jejího konkrétního praktického uplatnění své vědomosti a dovednosti předávat žákům a studentům s ohledem na jejich věkové zvláštnosti a jazykovou zdatnost. Absolvent se stává kvalifikovaným a kompetentním uživatelem jazyka, jeho praktické jazykové znalosti a dovednosti vycházejí ze široké palety teoretických jazykových a literárněvědných předmětů a solidní vědomosti o dějinách, kultuře a reáliích Ruska a rusky mluvících zemí mu garantují potřebnou orientaci v ruském jazykovém prostředí.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška z ruského jazyka a literatury je ústní.

Uchazeči vykonají ústní přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu oboru Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Přijímací zkouška obsahuje úvodní představení se uchazeče a krátký rozhovor o motivaci ke studiu učitelství ruského jazyka a literatury. Následuje část lingvistická a část literární v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. Zkouška na základě ústního pohovoru ověřuje znalost ruského jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Na základě výsledků ústní přijímací zkoušky je sestaveno pořadí všech uchazečů podle počtu dosažených bodů.

Ústní zkouška z ruštiny před členy zkušební komise trvá cca 15 - 20 minut.

V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.

K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 40 bodů.

Zahraniční studenti musí splnit jazykové předpoklady dle článku 10 opatření o přijímání ke studiu.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024


Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 355 uchazečů, z toho nejvýše 200 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol a nejvýše 10 uchazečů pro každou specializaci studijního programu Učitelství pro střední školy.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025