Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
Zkratka: ČJCsn

Prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice

 

Garant přijímacího řízení

PhDr. Milena Nosková, Ph.D., e-mail: noskova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice - bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:

  • teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
  • didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
  • pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.

Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.

 

Profil absolventa

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ s hlubším vhledem do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka.

Absolvent bude schopen smysluplně rozvíjet interkulturní komunikační kompetence žáků, dokáže senzibilovat žáky pro kontakt s českou kulturou, plánovat a realizovat výuku češtiny jako cizího jazyka.

Absolvent dosáhne úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním diplomové práce, státní závěrečnou zkouškou z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik naplnění profesního standardu umožňujícího působení na ZŠ.

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje část lingvistickou a část literární v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. U každé otázky jsou nabídnuty tři až čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky bude ze všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Havránek, B., Jedlička, A. Stručná mluvnice česká. Fortuna 2002.

Voisine-Jechová, H. Dějiny české literatury. H+H, Jinočany 2005.


Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 355 uchazečů, z toho nejvýše 200 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol a nejvýše 10 uchazečů pro každou specializaci studijního programu Učitelství pro střední školy.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025