Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Zkratka: VVs

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Pražská tř. 1255/19, 370 04, České Budějovice, tel.: 734 390 434, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. MgA. Petra Vichrová, e-mail: pvichrova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Bakalářské studium Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání je orientováno na problematiku výtvarné edukace v primární vzdělávací sféře.

Posluchačům nabízí komplexní rozvoj výtvarné senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností při práci se základními výtvarnými médii. Kromě praktických disciplín poskytuje také teoretické základy v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění a dějin architektury.

Tato studijní specializace může být zároveň přípravou ke studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova.

 

Profil absolventa

Absolvent vykazuje praktické dovednosti v základních disciplínách výtvarné tvorby - umí využívat technických postupů a výrazových prostředků kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Disponuje také teoretickými základy v uměnovědných a estetických oborech, stejně jako v oblasti teorie výtvarné edukace. Absolventi bakalářského dvouoborového studia jsou připraveni pro profesní uplatnění v zájmové sféře výtvarné edukace, kultury a tvorby.

 

Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče

Uchazeč nebo uchazečka o studium bakalářského programu, specializace Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru, praktické a písemné zkoušky, prokázat dobrou orientaci v oblasti výtvarné kultury, rozvinutou výtvarnou senzibilitu a kreativitu. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích pěti částí je sledováno dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na předpokládaný rozvoj jeho/jejích odborných a tvůrčích kompetencí v rozmanitých oblastech výtvarného vyjadřování.

 

Další podmínky pro přijetí

Součástí přijímacího řízení je zkouška z plošné výtvarné disciplíny - kresby (hodnocená max. 30 body), písemná zkouška z dějin výtvarné kultury (hodnocená max. 20 body) a absolvování kolokviálního pohovoru (hodnoceného max. 50 body). Všechny uvedené části přijímacího řízení musí uchazeč absolvovat v jednom dni ze dvou nabízených termínů. U praktické části zkoušky, která trvá 45 minut, se zjišťuje stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně-technických dovedností. Písemná zkouška ověřuje základní orientaci v dějinách výtvarné kultury a trvá 20 minut. Kolokviální pohovor nad domácími pracemi je realizován v délce přibližně 10 minut a prověřuje celkovou výtvarnou gramotnost a kreativní potenciál uchazeče/uchazečky, úroveň jeho/jejích komunikačních dovedností a míru motivace ke studiu ve zvoleném programu. Výtvarnou tvůrčí činnost přijímací zkoušky student vykonává samostatně bez manuální asistence jiné osoby.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel), balicí papír a čtvrtku formátu A2.

Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese dokumentaci souboru přibližně 15 domácích prací vytištěných na formátu A4, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, portrét apod.) v originále minimální velikosti A3. Dokumentace prací bude uložena v náležitě označených deskách. Domácí práce by neměly být starší než dva roky.

Požadované dokumenty budou doloženy pouze elektronicky formou autorizované konverze originálního listinného dokumentu do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT. Takto vzniklá úředně ověřená elektronická forma dokumentů je pak vložena do IS STAG jako příloha k elektronické přihlášce ke studiu do 27. 5. 2024.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech tří částí přijímací zkoušky do bakalářského studia Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ je 100 bodů.

Minimálně musí uchazeč/uchazečka pro splnění podmínek přijímacího řízení z celkového možného počtu získat alespoň 60 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

KRESBA
Pochopení zadaného úkolu max. 6 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 6 bodů
Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 6 bodů
Využití formátu a proporční vztahy max. 6 bodů
Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 6 bodů
Celkem max. 30 bodů
   
KOLOKVIÁLNÍ POHOVOR
Motivace ke studiu zvoleného oboru max. 10 bodů
Splnění požadavků na domácí práce (kvantita, formát, námětová struktura) max. 15 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 15 bodů
Komunikační dovednosti a způsob vyjadřování max. 10 bodů
Celkem max. 50 bodů
   
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Test z dějin výtvarné kultury max. 20 bodů
Celkem max. 20 bodů


Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 500 uchazečů ve studijním programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy a nejvýše 10 uchazečů pro každý studijní program zaměřený na učitelství pro střední školy.

Bakalářský studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy se člení na několik rovnocenných specializací (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace.

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ předpokládají vždy kombinaci dvou studijních programů, a to v podobě „hlavní studijní program (maior) – přidružený studijní program (minor)“. Uchazeč o tento typ studia tedy podává přihlášku na kombinaci dvou oborů (maior – minor).

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025