Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku
Zkratka STAG: ITA

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
web: https://katedry.pf.jcu.cz/kin/
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Patrik Klofáč, Ph.D., pklofac@jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Studium informačních technologií v kontextu se vzděláváním. Student získá kompetence v programování, tvorbě webu, databázích, správě operačních systémů, počítačových sítích, technických principech digitálních technologií a základech teoretické informatiky. Součástí studia je matematický, pedagogický a psychologický základ. Studium je součástí dvoustupňového učitelského studia informatiky - absolvent studia může pokračovat ve studiu učitelství informatiky.

Absolvent získá titul Bc.

 

Profil absolventa

Absolvent studia bude odborníkem v oblasti informačních technologií, připravený v teoretické i praktické rovině v oblasti technické i v kontextu se vzděláváním; s matematickým, jazykovým, psychologickým a pedagogickým základem včetně jeho didaktické složky.

Bude schopen zastávat pozice odborníka v oblasti tvorby a vývoje elektronického vzdělávacího obsahu a programování výukových aplikací, v oblasti distančního vzdělávání včetně mentoringu učitelů v oblasti používání technologií při výuce, jako lektor vzdělávání dospělých a distančních kurzů, jako správce informačních a e-learningových systémů nebo webový designér. Je kvalifikován pro roli IT specialisty na školách. Jako odborník na školní předmět informatika může též pracovat jako asistent učitele při výuce informatiky.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku střední školy. V přijímacím řízení získá uchazeč maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  • Bodování prospěchu: Body se přidělují tak, že průměr = 2,00 a lepší odpovídá 100 bodům, průměr 4,00 a slabší odpovídá 0 bodům. Průměru mezi 2,00 a 4,00 se body přidělují podle lineární škály. Např. uchazeč s průměrným prospěchem 2,50 získá za prospěch 75 bodů.
  • Průměrný prospěch je počítán ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku střední školy.
  • Požadovaný průměrný prospěch musí být doložen originálem katalogového listu potvrzeným školou. Náhradou za katalogový list v případě, že jej není možné získat, je úředně ověřená kopie příslušného vysvědčení, viz níže. V případě nesplnění této podmínky se uděluje 0 bodů.

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

Požadované dokumenty budou doloženy pouze elektronicky formou autorizované konverze originálního listinného dokumentu do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT. Takto vzniklá úředně ověřená elektronická forma dokumentů je pak vložena do IS STAG jako příloha k elektronické přihlášce ke studiu do 27. 5. 2024.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 305 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025