Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ
Zkratka STAG: HVk

Prezenční studium – 3 roky.

Kontakt na katedru

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, tel.: 387 773 145

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., mvorisek@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Kromě pedagogicko-psychologického základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín studia hudební výchovy. V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace, včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

 

Profil absolventa

Výuka tohoto bakalářského studijního programu je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová v hlavním oboru hra na klavír. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Nástrojovým kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři. Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 75 bodů.

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Podrobné hudební a nástrojové požadavky jsou na webových stránkách katedry HV. Mohou být sděleny také na individuální požádání a rovněž budou zmíněny na Dnu otevřených dveří.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 305 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025