Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika
Zkratka STAG: SPb

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra speciální pedagogiky, tel.: 387 773 260

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., bilkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Studijní program Speciální pedagogika je bakalářský prezenční studijní program, který poskytuje vysokoškolské vzdělání připravující absolventy pro práci s dětmi/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Studijní program zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích v platném znění je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga a vychovatele (ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve školách zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona). Absolvent je rovněž kvalifikován pro výkon profese učitele v mateřské škole a mateřské škole speciální, dále pro speciálně pedagogickou činnost v dětských domovech, domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

 

Další podmínky k přijetí:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze dvou částí.

 

1. část – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro studijní program Speciální pedagogika je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

PF JU bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

Uznány budou termíny NSZ od prosince 2022 do května 2023 Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Výsledek NSZ (dosažený percentil) zjistí uchazeč v databázi společnosti Scio. Nemusí jej dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě, takovéto předání je mezi společností Scio a PF JU ošetřeno smlouvou, probíhá tak na jejím základě, a je technicky zabezpečeno, aby nedošlo k úniku předávaných dat. Do druhé části postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosahují percentilu 30 a vyššího.

 

2. část – ústní pohovor, při kterém komise posuzuje orientaci v základních tématech oboru speciální pedagogiky, orientaci ve společenskovědních tématech v rozsahu učiva střední školy, dále motivaci a způsobilost uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž celkově je v nich možné dosáhnout nejvýše 200 bodů. V první části je možné získat až 100 bodů, přičemž pro splnění podmínek první části je nutné získat min. 30 bodů. Uchazeč obdrží počet bodů, který se rovná percentilu úspěšnosti v testu Obecných studijních předpokladů (OSP/VŠP). Do druhé části automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosáhli percentilu 30 a vyššího. Minimální zisk 30 bodů (tj. umístění uchazeče na min. 30. percentilu) je tedy nezbytným a závazným kritériem pro splnění požadavků první části přijímacího řízení. Ve druhé části je možné získat nejvýše 100 bodů. Minimum pro úspěšné splnění druhé části přijímacího řízení je 10 bodů. Bodování této části vychází z hodnocení výkonu uchazeče členy odborné komise. Výsledek obou částí přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů.

Uchazečům, kteří v testu Obecných studijních předpokladů v rámci NSZ dosáhnout 60. či vyššího percentilu, je druhá část přijímacího řízení prominuta. Dosažení 60. a vyššího percentilu znamená splnění podmínek přijímací zkoušky. Uchazeč, který jej dosáhne, splnil rovnou podmínky přijímací zkoušky a nemusí tedy přistupovat k druhé části přijímacího řízení, plný počet bodů za druhou část obdrží automaticky.

Na základě celkového bodového hodnocení přijímací zkoušky budou uchazeči/ky zařazeni/y do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu ke stanovené kapacitě oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě, takovéto předání je mezi společností Scio a PF JU ošetřeno smlouvou, probíhá tak na jejím základě, a je technicky zabezpečeno, aby nedošlo k úniku předávaných dat.

Udělí-li uchazeč souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky NSZ PF JU, předá společnost SCIO PF JU výsledky uchazeče spolu s jeho identifikačními údaji. Bližší informace jsou uvedeny v příslušném souhlasu v přihlášce. Pokud uchazeč souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě neudělí, je třeba, aby výsledky NSZ do přijímacího řízení doložil sám.

Druhá část přijímací zkoušky se uskuteční v několika rovnocenných termínech.

Pokud uchazeč/ka dosáhne v prvním kole (test OSP) potřebného percentilu, z těchto termínů jeden vybere a oznámí jej fakultě předem prostřednictvím odkazu na webu fakulty.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol.autorů. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Pipeková, j. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198 -0
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 240 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024