Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika
Zkratka STAG: SPb

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra speciální pedagogiky, tel.: 387 773 260

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., bilkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Studijní program Speciální pedagogika je bakalářský prezenční studijní program, který poskytuje vysokoškolské vzdělání připravující absolventy pro práci s dětmi/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Studijní program zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích v platném znění je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga a vychovatele (ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve školách zřizovaných podle § 16. odst. 9 školského zákona). Absolvent je rovněž kvalifikován pro výkon profese učitele v mateřské škole a mateřské škole speciální, dále pro speciálně pedagogickou činnost v dětských domovech, domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

 

Podmínky k přijetí:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze dvou částí.

 

1. část – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro studijní program Speciální pedagogika je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. Uznány budou termíny NSZ od prosince 2021 do května 2022. Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají v šesti termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě. Do druhého kola postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosahují percentilu 30 a vyššího.

 

2. část – ústní pohovor, při kterém komise posuzuje orientaci v základních tématech oboru speciální pedagogiky, orientaci ve společenskovědních tématech v rozsahu učiva střední školy, dále motivaci a způsobilost uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž celkově je v nich možné dosáhnout 35–140 bodů. V první části je možné získat až 100 bodů, přičemž pro splnění podmínek první části je nutné získat min. 30 bodů. Uchazeč obdrží počet bodů, který se rovná percentilu úspěšnosti v testu Obecných studijních předpokladů (OSP/VŠP). Do druhé části automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosáhli percentilu 30 a vyššího. Minimální zisk 30 bodů (tj. umístění uchazeče na min. 30. percentilu) je tedy nezbytným a závazným kritériem pro splnění požadavků první části přijímacího řízení. Ve druhé části je možné získat 0–40 bodů. Minimum pro úspěšné splnění druhé části přijímacího řízení je 5 bodů. Bodování této části vychází z hodnocení výkonu uchazeče členy odborné komise. Výsledek obou částí přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů.

Uchazečům, kteří v testu Obecných studijních předpokladů v rámci NSZ dosáhnout 60. či vyššího percentilu, je druhá část přijímacího řízení prominuta. Dosažení 60. a vyššího percentilu znamená splnění podmínek přijímací zkoušky. Uchazeč, který jej dosáhne, splnil rovnou podmínky přijímací zkoušky a nemusí tedy přistupovat k druhé části přijímacího řízení, plný počet bodů za druhé kolo obdrží automaticky.

Na základě celkového bodového hodnocení přijímací zkoušky budou uchazeči/ky zařazeni/y do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu ke stanovené kapacitě oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě!!!

Druhá část přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč/ka si z těchto dvou termínů jeden vybere a oznámí jej fakultě předem prostřednictvím odkazu uvedeného v pozvánce k přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Dylevský, I. Somatologie. Praha: nakl. Epava, 2000. ISBN 978-80-86297-05-7
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Pipeková, j. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198 -0
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 335 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023