Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport
Zkratka STAG: TVSb

Prezenční studium – 3 roky.

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na Sádkách 2a/305, České Budějovice, tel. 387 773 170, e-mail: alkolarova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách. Studijní program je současně prvním stupněm jednooborového studia zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu ovládá potřebné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti ze základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie.

Absolvent prokazuje znalosti:

  • tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, antropomotoriky, pedagogiky sportu, biomechaniky a základů výživy ve sportu,
  • znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
  • základní principy managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací,
  • kvantitativních, kvalitativních metod,
  • prokazuje porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesné zdatnosti, regenerace ve sportu, sociální inkluze, rozvoje lidských zdrojů ve sportu.

Absolvent umí:

  • demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
  • plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
  • průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
  • aplikovat základní principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.

Absolvent bakalářského programu Tělesná výchova a sport je dobře připraven na navazující magisterské studium studijního programu Tělesná výchova a sport.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Praktická přijímací zkouška se koná dne 30.5.2023 a 8.6.2023 a je doplněná (distančně provedeným) hodnocením průměrného prospěchu ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky střední školy na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení).

Praktickou přijímací zkoušku tvoří pohybové a výkonností testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku. Pozvánka k příjímací zkoušce bude zaslána pouze e-mailem na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry:
https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-uchazece/podminky-a-pozadavky-prakticke-prijimaci-zkousky

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za průměrný prospěch, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a průměrného prospěchu) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

Pro doložení průměrného prospěchu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Požadované dokumenty uchazeči zašlou nejpozději do 30. 4. 2023 dle článku 3, odstavce 5 vyhlášky, doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení PF JU (Studijní oddělení PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice).

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-studenty/pravidelna-lekarska-prohlidka.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 240 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024