Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport
Zkratka STAG: TVSb

Prezenční studium – 3 roky.

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na Sádkách 2a/305, České Budějovice, tel. 387 773 170, e-mail: alkolarova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách. Studijní program je současně prvním stupněm jednooborového studia zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu ovládá potřebné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti ze základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport?

Absolvent prokazuje znalosti:

  • tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, antropomotoriky, pedagogiky sportu, biomechaniky a základů výživy ve sportu,
  • znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
  • základní principy managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací,
  • kvantitativních, kvalitativních metod,
  • prokazuje porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesné zdatnosti, regenerace ve sportu, sociální inkluze, rozvoje lidských zdrojů ve sportu.

Absolvent umí:

  • demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
  • plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
  • průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
  • aplikovat základní principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.

Absolvent bakalářského programu Tělesná výchova a sport je dobře připraven na navazující magisterské studium studijního programu Tělesná výchova a sport.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Praktická přijímací zkouška je doplněná (distančně provedeným) hodnocením průměrného prospěchu ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky střední školy na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení).

Praktickou přijímací zkoušku tvoří pohybové a výkonnostní testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku. Pozvánka k příjímací zkoušce bude zaslána pouze na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry:
https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-uchazece/podminky-a-pozadavky-prakticke-prijimaci-zkousky

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za průměrný prospěch, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a průměrného prospěchu) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

Pro doložení průměrného prospěchu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete na stránce https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-studenty/pravidelna-lekarska-prohlidka.

Požadované dokumenty budou doloženy pouze elektronicky formou autorizované konverze originálního listinného dokumentu do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT. Takto vzniklá úředně ověřená elektronická forma dokumentů je pak vložena do IS STAG jako příloha k elektronické přihlášce ke studiu do 27. 5. 2024.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 305 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025