Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Psychologie
Zkratka STAG: PSY

Prezenční studium – 3 roky

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9, 37001 České Budějovice

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Jan Hynek, hynekj00@pf.jcu.cz, tel.: +420387773202

 

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní program respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

 

Profil absolventa

Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských studijních programech.

 

Podmínky k přijetí:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
  • Aktivní znalost anglického jazyka.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze tří částí a je spojena s osobní přítomností studenta na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Všechny části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž celkově je v nich možné dosáhnout 50–300 bodů. V první části je možné získat až 100 bodů, přičemž pro splnění podmínek první části je nutné získat min. 50 bodů, což kopíruje informaci o dosaženém percentilu uchazeče v testu Obecných studijních předpokladů (OSP/VŠP). Do druhé části automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosáhli percentilu 50 a vyššího. Minimální zisk 50 bodů (tj. umístění uchazeče na min. 50. percentilu) je nezbytným a závazným kritériem pro splnění požadavků první části přijímacího řízení. Ve druhé části je možné získat 0–100 bodů. Bodování této části vychází z hodnocení výkonu uchazeče členy odborné komise (ve všech sledovaných kritériích uvedených níže). Třetí část přijímacího řízení je realizována osobním pohovorem s uchazečem, kde odborná komise posuzuje dovednosti uchazeče. Uchazeči postupující do třetí části budou pozváni k osobnímu pohovoru zvacím e-mailem. Ve třetí části je možné získat 0–100 bodů. Výsledek všech částí přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů.

 

1. část – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro studijní program Psychologie je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. Uznány budou termíny NSZ od prosince 2021 do května 2023. Přihlášku a podrobné informace o NSZ včetně ukázky testu naleznete na adrese www.scio.cz/nsz.

PF JU bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky PF JU, takovéto předání je mezi společností Scio a PF JU ošetřeno smlouvou, probíhá tak na jejím základě, a je technicky zabezpečeno, aby nedošlo k úniku předávaných dat. Udělí-li uchazeč souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky NSZ PF JU, předá společnost SCIO PF JU výsledky uchazeče spolu s jeho identifikačními údaji. Bližší informace jsou uvedeny v příslušném souhlasu v přihlášce. Pokud uchazeč souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě neudělí, je třeba, aby výsledky NSZ do přijímacího řízení doložil sám. Jak bylo zmíněno, do druhého kola automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosahují percentilu 50 a vyššího.

 

2. část – Posouzení materiálů dodaných uchazečem (MDU)

Druhá část přijímacích zkoušek proběhne formou komisionálního posouzení materiálů dodaných uchazečem (MDU). V tomto směru bude uchazeč poučen o zpracování osobních údajů a materiálů Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro potřeby přijímacího řízení a bude požádán o souhlas s tímto zpracováním.

Po uchazeči je požadováno samostatné zpracování dvou souborů, definovaných podle daných kritérií (viz níže), a jejich odeslání prostřednictvím webového rozhraní. Třetím odeslaným souborem je kopie vyplněného a podepsaného „Souhlasu se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (viz níže).

Všechny soubory budou odeslány současně, ve stejný čas, nejpozději do soboty 10. června 2023, 23:55 hod. středoevropského času, a to pouze prostřednictvím jedinečného internetového odkazu, který bude každému uchazeči zaslán na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce, společně s instrukcemi, jak soubory pojmenovat a odeslat. Tento odkaz uchazeče nasměruje na zabezpečené úložiště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kam bude možné přenést oba soubory. Doplňujeme, že uvedený mezní čas (10. 6. 2023, 23:55 hod.) je časem úspěšného přenosu souborů na univerzitní úložiště, nikoliv časem zahájení nahrávání souborů. Doporučujeme proto zahájit přenos v dostatečném předstihu (nejlépe jednodenním), aby byla minimalizována rizika spojená s datovým přenosem.

Odesláním souborů uchazeč prohlašuje, že je autorem obou materiálů a že je za jejich věcný obsah zodpovědný pouze on a nikdo jiný (nevztahuje se na pomoc dalších osob při pořízení či technické úpravě souborů). Odeslání souborů je považováno za odevzdání MDU ze strany uchazeče, tedy za závěrečný a definitivní krok. Po zobrazení potvrzení o přijetí souborů (po skončení odesílání souborů se tato informace zobrazí na stránce) již není možné soubory měnit, mazat či aktualizovat. Pokud bude uchazečem doručeno více souborů, bude ponechána pouze první vložená dvojice souborů (první vložený písemný podklad a první vložená videonahrávka) a všechny další soubory budou smazány.

Soubory, které uchazeč výše uvedeným způsobem dodává, jsou:

  1. Písemný podklad, zpracovaný dle pokynů uvedených níže, ve formátu PDF (případně DOCX, DOC) v rozsahu maximálně 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, o maximální velikosti souboru 5 MB.
  2. Videonahrávku, zpracovanou dle pokynů uvedených níže, s obrazem a zvukem ve formátu MP4 (případně 3G2, 3GP, M4V, MOV), v rozlišení minimálně 0,3 MPx (tj. 640×480 pixelů) s vodorovnou orientací – tzv. naležato. Maximální povolená délka celého videa je 5 minut a maximální velikost souboru je 500 MB.
  3. Kopii (naskenovaný dokument či fotografii v čitelné podobě) vyplněného a podepsaného „Informace o zpracování osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ ve formátu PDF (případně JPG, PNG, TIF, BMP) o maximální velikosti souboru 5 MB.

Nedodržení tohoto zadání bude považováno za nesplnění požadavků druhé části přijímací zkoušky a uchazeč bude hodnocen 0 body.

 

1. Písemný podklad

Na první straně dokumentu uchazeč uvede své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště a všechny střední nebo vysoké školy, které studuje či studoval(a). Dále napíše text, který se věnuje dvěma otázkám (1.1 a 1.2).

1.1: Odpovězte prosím stručně na otázku, proč chcete studovat právě psychologii. Zároveň prosím uveďte, jakou máte osobní zkušenost s prací v rámci tzv. pomáhajících profesí (např. doučovali jste někoho, vedli jste letní tábory, pracovali jste jako dobrovolník a podobně).

1.2: Vyberte dvě Vámi přečtené publikace zaměřené na psychologickou tematiku, které považujete za kvalitní. Zdůvodněte, proč je Vy osobně za kvalitní považujete.

V druhé části dokumentu uchazeč uvede svou odpověď na otázku 1.3.

1.3: Vyberte dva poznatky z různých psychologických disciplín, které Vám připadají důležité, stručně je vysvětlete, kriticky zhodnoťte a zdůvodněte, v čem vidíte jejich význam. Mají něco společného, případně v čem se odlišují?

Celkový rozsah textu nesmí přesahovat velikost 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer.

2. Videonahrávka

Nahrávka může být pořízena na jakékoliv záznamové zařízení (mobilní telefon, notebook, kamera apod.), které zaznamenává obraz i zvuk. Zobrazitelnost souboru a odpovídající obrazové a zvukové parametry videa si prosím vyzkoušejte přehráním na několika různých zařízeních. Základní technické požadavky na nahrávku jsou uvedeny výše. Další obrazová či zvuková specifika nahrávky (např. volba prostředí, technické vybavení, obrazová a zvuková kvalita nahrávky apod.) nebudou součástí hodnocení. Je však třeba zřetelně rozumět obsahu Vaší promluvy, který je pro posouzení podkladu klíčový.

Videonahrávka Vaší promluvy by měla mít tuto strukturu:

2.1: Ukažte prosím do záznamu občanský průkaz tak, aby byly na nahrávce čitelné údaje na jeho první straně (jméno, příjmení, datum narození a místo narození). Uveďte prosím současně Vaše jméno a příjmení, datum narození a všechny střední nebo vysoké školy, které studujete nebo jste studoval (a). Upozorňujeme, že tato identifikační část na začátku videa je nezbytnou podmínkou pro akceptaci nahrávky (bez identifikace uchazeče není možné nahrávku posuzovat; bližší informace o bezpečnosti a zpracování uvedených informací jsou popsány v „Informaci o zpracování osobních údajů při přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“). Následně odpovězte stručně na otázku, proč chcete studovat právě psychologii a uveďte, jakou máte osobní zkušenost s prací v rámci tzv. pomáhajících profesí (tuto skutečnost můžete v nahrávce doložit).

2.2: Vyberte dvě Vámi přečtené publikace zaměřené na psychologickou tematiku, které považujete za kvalitní. Zdůvodněte, proč je za kvalitní považujete (viz podobný bod 1.2).

2.3: Vyberte dva poznatky z různých psychologických disciplín, které Vám připadají důležité, stručně je vysvětlete, kriticky zhodnoťte a zdůvodněte, v čem vidíte jejich význam. Mají něco společného, v čem se odlišují? (viz podobný bod 1.3).

Videonahrávka (zadání 2) a písemný podklad (zadání 1) se mohou/nemusí obsahově překrývat – v tomto směru záleží na úvaze a preferenci uchazeče.

Do třetí části postupuje prvních 50 uchazečů s nejvyšším souhrnným bodovým hodnocením z první a druhé části. Pořadí uchazečů bude zveřejněno dne 13. 6. 2023 pod číslem uchazeče vygenerovaným v rámci podání přihlášky ke studiu včetně získaného počtu bodů z 1. a 2. kola přijímací zkoušky na webových stránkách katedry. Uchazeči postupující do třetí části budou pozváni k osobnímu pohovoru zvacím e-mailem.

3. část – Osobní pohovor

Odborná komise přijímacího řízení v přijímacím pohovoru posuzuje především motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie PF JU, viz níže), schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a další podstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie.

Termín pro 3. část – Osobní pohovor je stanoven na 15. 6. 2023.

V případě přijetí uchazeče je nezbytné počítat s tím, že součástí studia je také povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které proběhne před zahájením semestru, v září 2023. Podrobné informace budou přijatým uchazečům v předstihu zaslány.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium jsou srozuměni s obsahem textu, který vymezuje očekávaný profil uchazeče/studenta tohoto studijního programu, a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj souhlas s tímto textem:

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studenti a pedagogové respektují hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznávají, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Studenti a pedagogové usilují o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbají o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomují si, že řada jevů a témat, se kterými přijdou do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měli být schopni těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomují si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience jsou oni sami a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Studenti a pedagogové disponují funkční psychologickou gramotností. Uvědomují si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektují) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupují v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomují si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbají se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto jim pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Studenti a pedagogové důstojně a se ctí čelí kritice, dokážou ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě pochybení chybu uznají a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usilují o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektují lidské soukromí, vyhýbají se konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupují s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.

 

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press.
Kučera, D. (2015). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Stuchlíková, I. (2010). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 240 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024