Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro mateřské školy
Zkratka STAG: PMŠ, KMŠ

Prezenční i kombinované studim – 3 roky.

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel. 387 773 214, e-mail: mvrzalova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová, Ph.D., e-mail: lietam00@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese učitele mateřské školy. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a kompetence nutné k výkonu tohoto typu profese.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá ze dvou níže uvedených částí.

Obě části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž výsledky z nich se nesčítají. V první části uchazeč absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP). O postupu do druhé části rozhoduje pořadí uchazečů v první části.

Do druhé části postupuje prvních 80 uchazečů, kteří podali přihlášku na PMŠ (prezenční studium) a dále postupuje prvních 80 uchazečů, kteří podali přihlášku na KMŠ (kombinované studium). Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod oborovým číslem uchazeče vygenerovaným v rámci podání přihlášky ke studiu včetně získaného nejlepšího percentilu Scio testu na webových stránkách katedry.

Ve druhé části, která je zaměřena na pohovor a prezentaci tvořivých předpokladů pro povolání učitele mateřské školy, a která se koná na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je možné získat 0–100 bodů. Při druhé části zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz, či cestovní pas).

Pozvánka k příjímací zkoušce bude zaslána pouze na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

 

Průběh přijímací zkoušky

1. část – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro studijní program Učitelství pro mateřské školy je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

PF JU bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

Uznány budou termíny NSZ od prosince 2023 do 1. května 2024 - včetně (prvních šest termínů 9. 12. 2023 – 1. 5. 2024). Přihlášku a podrobné informace o NSZ včetně ukázky testu naleznete na adrese www.scio.cz/nsz.

Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Jak bylo zmíněno, do druhé části přijímacího řízení postupuje dle dosažených výsledků z první části prvních 80 uchazečů, kteří podali přihlášku na PMŠ (prezenční studium) a dále prvních 80 uchazečů, kteří podali přihlášku na KMŠ (kombinované studium).

2. část – pohovor a prezentace tvořivých předpokladů

Obsahem 2. části přijímací zkoušky je pohovor a prezentace tvořivých předpokladů pro povolání učitele mateřské školy. V průběhu pohovoru je posuzován zájem o profesi a profesní zkušenosti, vhled do předškolní pedagogiky a literatury pro děti, kultura projevu a výslovnost. V rámci prezentace tvořivých předpokladů jsou posuzovány dramatické předpoklady (přednes básně, popř. četba textu), hudební předpoklady (zpěv písně včetně intonace, rytmické cítění a hra na hudební nástroj) a výtvarné předpoklady (vnímání a vyjádření perspektivy, poměru velikostí a struktury povrchu materiálů při kresbě zátiší).

Každý uchazeč si připraví báseň o dvou až třech slokách, píseň, přinese a představí svou oblíbenou dětskou knihu, seznámí se s doporučenou literaturou. Dále si přinese pomůcky pro výtvarnou činnost (uhel nebo rudku). Pokud uchazeč hraje na hudební nástroj, který je přenositelný, může jej donést s sebou. Klavír bude pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky. Hra na hudební nástroj není podmínkou k vykonání zkoušky. K prezentaci tvořivých disciplín je vhodné pohodlné oblečení umožňující pohybové aktivity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tyto dílčí výsledky:

1. Pohovor:

  • zájem o profesi a profesní zkušenosti (maximum 10 bodů), řešení pedagogických situací (maximum 10 bodů);
  • vhled do předškolní pedagogiky a psychologie dítěte (maximum 10 bodů), vhled do literatury pro děti (maximum 10 bodů);
  • kultura projevu (maximum 10 bodů), výslovnost (maximum 10 bodů).

2. Prezentace tvořivých předpokladů:

  • dramatický projev: přednes básně, popř. četba textu (maximum 10 bodů);
  • hudební projev: zpěv písně včetně intonace (maximum 5 bodů), rytmické cítění (maximum 5 bodů), popř. hra na hudební nástroj (není podmínkou) (maximum 5 bodů);
  • výtvarný projev: kresba zátiší - perspektiva (maximum 5 bodů), vnímání poměru velikostí předmětů vůči sobě navzájem (maximum 5 bodů), struktura povrchu materiálů (maximum 5 bodů).

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů. Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval přijímací zkoušku a dosáhl celkem alespoň 50 bodů.

 

Podmínkou pro přijetí je znalost českého jazyka dle čl. 10 odstavce 1 Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímaní ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Požadované dokumenty budou doloženy pouze elektronicky formou autorizované konverze originálního listinného dokumentu do elektronické formy na jakékoli pobočce Czech POINT. Takto vzniklá úředně ověřená elektronická forma dokumentů je pak vložena do IS STAG jako příloha k elektronické přihlášce ke studiu do 27. 5. 2024.

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Malvern.
Mertin, V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Portál.
Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Grada.
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Portál.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2021). MŠMT.
Svobodová, E., (2007) Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. RAABE.
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie - zaměření na předškolní věk. Portál.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 840 uchazečů, z toho nejvýše 305 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025