Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Zkratka STAG: ZŠ1

Prezenční studium – 5 let

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 773 214, mail: mvrzalova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D., e-mail: mnajmonova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Magisterský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům 1. stupně základních škol. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí a možnost volby specializací.

 

Profil absolventa

Profil absolventa učitelství pro 1. stupeň ZŠ je tvořen souborem znalostí z různých oborů lidské činnosti vyjádřených v RVP ZV a obecných kompetencí nutných k vykonávání profese učitele. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty; v té je cílem, aby si osvojoval specifické znalosti a kompetence nutné k vykonávání tohoto typu pomáhající profese.

 

Kritéria pro přijetí

PF JU bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

Kritériem pro přijetí je písemný test Obecných studijních předpokladů (dále OSP) společnosti SCIO. Test je realizován jako součást Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost www.scio.cz, s. r. o. (www.scio.cz). Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají v šesti termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

 

Kritéria pro vyhodnocení

Každý uchazeč musí v rámci NSZ alespoň jednou absolvovat test OSP. Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek dosažený za období od prosince 2022 do května 2023. Nejlepší výsledky se každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazeče v rámci předání výsledků jeho NSZ jsou uvedeny v příslušném souhlasu v přihlášce. Pokud uchazeč souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky PF JU neudělí, je třeba, aby výsledky NSZ do přijímacího řízení doložil sám. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující percentil, jak jej stanoví společnost Scio a na základě toho stanovené pořadí uchazečů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům:

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty hudební a tělesné výchovy. V hudební výchově se předpokládá schopnost čistého zpěvního hlasu, dobrého rytmického a tonálního cítění, včetně schopnosti hry na hudební nástroj (klavír nebo housle). V tělesné výchově jsou součástí plavecký výcvik, startovní skoky do vody a plavání pod vodou. Nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.

 

Bližší informace o přípravě a testu OSP:

https://www.scio.cz/nsz/testy/osp.asp

Důležité informace

Do magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 80 uchazečů.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024