Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy
Zkratka STAG: HVkn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, tel.: 387 773 145

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., mvorisek@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgŠ), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s pedagogicko-psychologickým základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín dvouspecializačního studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na SŠ, hře na klavír na ZUŠ i SPgŠ, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury. Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete zde v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

 

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

  • státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
  • Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
  • musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/uchazeci/test/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Tematické okruhy předmětů SZZ a doporučená literatura jsou na webových stránkách katedry HV, mohou být sděleny i na individuální požádání.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 424 uchazečů, z toho nejvýše 94 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024