Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika
Zkratka STAG: SPn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra speciální pedagogiky, tel.: 387 773 260

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.; bilkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje studenta k výkonu samostatné speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního pedagoga ve všech typech škol a školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech typech a stupních škol v rámci školních poradenských pracovišť.

 

Profil absolventa

Absolvent/ka disponuje komplexní znalostí problematiky jednotlivých typů postižení a z nich vyplývajících speciálních potřeb, orientuje se v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky a umí vhodně zvolit a používat relevantní diagnostické nástroje včetně následné volby adekvátních intervenčních nástrojů. Absolvent/ka je schopen/a metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel, terapeut), kteří se podílejí na péči a vzdělávání jedince se speciálními potřebami a sám/a je rovněž způsobilý/á k poradenské péči o klienta a jeho rodinu. Absolvent/ka je způsobilý/á k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen/a samostatně realizovat a v případě potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška je jednokolová, založená na ústním pohovoru. Před ústním pohovorem si uchazeči připraví svůj stručný strukturovaný životopis, seznam přečtené literatury, případně také doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech a studentských odborných pracích. Tyto materiály poskytují uchazeči k nahlédnutí členům odborné komise. Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a kompetence na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky. Dále budou posuzovány také osobnostní předpoklady uchazeče, které jsou nezbytné pro studium speciální pedagogiky a pro práci v pomáhajících profesích. Ústní pohovor sleduje například schopnost práce uchazečů se základními koncepty oboru speciální pedagogika a orientaci v související společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu podkladů, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor, a dovednost porozumět odbornému textu z oboru speciální pedagogiky ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B2 (Aj, Nj, Fj). Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského stupně studijního programu speciální pedagogika bez ohledu na specializaci.

Tuto podmínku uchazeč dokládá úředně ověřenou kopií diplomu, kterou dokládá k zaslané přihlášce nebo ji přinese s sebou k přijímací zkoušce.

Příklad otázky z pohovoru:
Současná problematika migrace v kontextu inkluzivního myšlení.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový počet bodů, které uchazeč může získat v rámci přijímací zkoušky, je 60. K úspěšnému splnění podmínek přijímacího řízení je potřeba získat alespoň 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se uskuteční v několika rovnocenných termínech. Uchazeč/ka si z těchto termínů jeden vybere a oznámí jej předem fakultě prostřednictvím odkazu uvedeného v pozvánce k přijímací zkoušce a na webu fakulty.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Bartoňová, M. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma =: Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 stran. ISBN 978-80-210-8140-6.
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Jungwirthová, I. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 978-80-262-0944-7.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál.2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol.autorů. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
Kroupová, K. Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 326 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5264-8.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Müller, O. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7.
Röderová, P. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 stran. ISBN 978-80-210-8091-1.
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8
Valenta, M. Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. 387 stran. Psyché. ISBN 978-80-271-0378-2.

A další odborná literatura ve vztahu k cílovým skupinám.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 424 uchazečů, z toho nejvýše 94 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024