Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium
Zkratka STAG: ITAn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
web: https://katedry.pf.jcu.cz/kin/
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Patrik Klofáč, pklofac@jcu.cz

 

Charakteristika studijního specializace

Magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium je určen absolventům bakalářského programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku.

Cílem je rozšíření kompetencí, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoreticko-analytické a praktické v návaznosti na předchozí bakalářské studium.

Absolvent získá titul Mgr.

 

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem informatiky pro 2. stupeň základní školy. Dokáže metodicky vést učitele na škole k používání digitálních technologií ve vzdělávání, je připraven spravovat a rozvíjet počítačovou laboratoř i technologická zařízení školy, informační systém, web, sociální sítě a e-learning školy. Je vybaven znalostmi digitálních technologií z pohledu vzdělávání a jeho organizace a je schopen samostatně analyzovat problémy a přijímat opatření.

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku na PF JU nebo programu Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta.

Uchazeči, kteří nejsou absolventy, ani studenty žádného z těchto programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Uchazeč složil přijímací zkoušku z informatiky tehdy, jestliže získal alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze všech uchazečů je stanoveno pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří jsou absolventy programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku na PF JU nebo programu Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ z informatiky (výborně = 100 b, velmi dobře = 80 b, dobře = 60 b, dosud nesložil = 50 b).

Uchazeči, kteří nejsou absolventy žádného z výše uvedených programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Tato zkouška je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku na PF JU. Při zkoušce uchazeč odpovídá na jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku odpovídá ústně, praktickou úlohu vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Každá část zkoušky je ohodnocena max. 50 body. Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Okruhy k přijímací zkoušce jsou identické s okruhy pro výše zmíněnou státní závěrečnou zkoušku programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku na PF JU a jsou spolu se vzorovými praktickými úlohami zveřejněny na https://katedry.pf.jcu.cz/kin/prijimaci-zkousky-navazujici-mgr-studia/.

 

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

  • státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
  • Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
  • musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/uchazeci/test/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 424 uchazečů, z toho nejvýše 94 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024