Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport
Zkratka STAG: TVSm

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: alkolarova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit kvalifikovaného, vysokoškolsky vzdělaného odborníka, pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách.

Záměrem studia je zvýšit kvalifikační úroveň absolventů tak, aby odpovídala nárokům dalšího odborného růstu a reagovala na aktuální potřeby cílových pracovišť v oblasti tělesné výchovy a sportu.

 

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního ovládá potřebné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti ze základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie.

Absolvent prokazuje znalosti:

 • tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, pedagogiky sportu, psychologie sportu,
 • znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
 • principy managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací,
 • kvantitativních, kvalitativních a triangulačních metod, včetně metod statistických,
 • prokazuje porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesné zdatnosti, regenerace ve sportu, sociální inkluze, rozvoje lidských zdrojů ve sportu.

Absolvent umí:

 • plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
 • průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
 • aplikovat základní principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí,
 • demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
 • samostatně vést, organizovat a řídit tělovýchovný proces.

 

Další podmínky pro přijetí

Distanční ověřování kompetencí na základě váženého studijního průměru v bakalářském studiu a ústní přijímací zkouška (pohovor) se koná dne 30.5.2023 a 8.6.2023.

Pozvánka k příjímací zkoušce bude zaslána pouze e-mailem na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

 1. U absolventů dvouoborového (dvouspecializačního) bakalářského studijního programu vždy ale v kombinaci s tělesnou výchovou nebo jednooborového bakalářského studia Tělesná výchova a sport na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  2. Pohovor

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-uchazece/podminky-a-pozadavky-prijimaci-zkousky-navazujiciho-studia

 2. U uchazečů, kteří jsou absolventy dvouoborového (dvouspecializačního) či jednooborového bakalářského programu Tělesná výchova (a sport) na jiné vysoké škole, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-uchazece/podminky-a-pozadavky-prijimaci-zkousky-navazujiciho-studia

 3. U uchazečů, kteří nejsou absolventy dvouoborového (dvouspecializačního) studijního programu Tělesná výchova (a sport), je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. Dále výpis absolvovaných předmětů studijního plánu řádně potvrzený patřičným studijním oddělením studované VŠ. Podmínkou je 80% shoda se studijním plánem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové), který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Pokud není splněna tato podmínka, je vážený studijní průměr hodnocen 0 bodů.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-uchazece/podminky-a-pozadavky-prijimaci-zkousky-navazujiciho-studia

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý přijatý uchazeč o studium tělesné výchovy se podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-telesne-vychovy-a-sportu/pro-studenty/pravidelna-lekarska-prohlidka.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu student přinese v prvním týdnu výuky.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 424 uchazečů, z toho nejvýše 94 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024