Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství odborných technických předmětů
Zkratka STAG: UOPT

Navazující kombinované studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, U Tří lvů 1A, 370 01

 

Garant přijímacího řízení:

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., anohavova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Studijní program je určen pro absolventy magisterských studijních programů. Vzděláním v programu Učitelství odborných předmětů absolventi získávají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů zvolené specializace.

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů (realizovaného v kombinované formě studia) je poskytnout studentům: základní vědomosti a dovednosti z pedagogických a psychologických disciplín potřebných pro výkon učitelské profese; vědomosti a dovednosti v IT oblasti potřebné pro současné trendy digitalizace ve vzdělávání; základní vědomosti a dovednosti z oborů dle specializace vázané na současné kurikulum středních škol; základní orientaci nejenom v klíčových, ale i dynamických a kritických místech kurikula zvolené specializace; reflexi praxe na středních školách (na úrovni pedagogicko psychologické a oborově odborné) a další typy praxe se středoškolskými žáky.

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu je odborně, osobnostně i didakticky připraven na roli učitele odborných předmětů na střední škole. V souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích je kvalifikován pro práci učitele odborných předmětů střední školy dle zvolené specializace.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška je dvoukolová, v prvním kole uchazeči absolvují písemný test z poznatků dle zaměření specializace, na kterou se hlásí. V druhém kole jsou posuzovány studijní předpoklady a motivace ke zvolenému oboru. Obě části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž výsledky z nich se nesčítají.

V první části uchazeč absolvuje písemný test ze zvolené specializace. Test obsahuje celkem 15 otázek. Uchazeč může získat 0-15 bodů. O postupu do 2. kola rozhoduje pořadí uchazečů v první části z dané specializace. Podle pořadí postupuje 10 uchazečů z každé specializace. Výsledné pořadí v dané specializaci je zveřejněno pod oborovým číslem uchazeče na učebně, ve které je realizovaný test a na stránkách fakulty.

Ústní pohovor je zaměřený na studijní předpoklady (0-50 bodů) a motivaci ke zvolené specializaci (0-50 bodů). Ústní pohovor probíhá ve stejný den jako písemný test. Uchazeč může získat 0-100 bodů. Minimální hranice pro výsledné přijetí je 50 bodů.

Uchazeč je povinen prokázat totožnost dle opatření o přijímání ke studiu čl. 15 odst. 7 (občanský průkaz či cestovní pas).

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Dokument, kterým se prokazuje dosažení předchozího stupně vzdělání, je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Krebs, J. (2006). Teorie zpracování nekovových materiálů. 3. vyd. Technická univerzita v Liberci.
Mičkal, K., Paňák, R., & Modráček, O. (2008). Technická mechanika I: pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 4. vyd. Informatorium.
Kletečka, J., Fořt, P., & Modráček, O. (2007). Technické kreslení: pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 2. vyd. Computer Press.
Blahovec, A., & Záhlava, V. (2016). Elektrotechnika I: součástky a obvody, principy a příklady. 6. vyd. Informatorium.
Bronček, J., Čillík, L., Kučera, S., Michalík, J., Michalíková, K., Petrík, J., Tunka, L., & Žarnay, M. (2018). B - Stroje a zařízení. 4. vyd. Raabe.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/25 maximálně 355 uchazečů, z toho nejvýše 115 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025