Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Psychologie
Zkratka STAG: PSYm

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9, 37001 České Budějovice

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Jan Hynek, hynekj00@pf.jcu.cz, tel.: +420387773202

 

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program poskytuje plné magisterské vzdělání v souladu s evropským standardem. Cílem studia v tomto programu je připravit absolventy pro výkon profese samostatně působícího psychologa. Jejich uplatnění v dílčích oblastech praxe pak dále usměrňují regulace a následné postgraduální vzdělávání v různých resortech.

Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a osvojení si profesních dovedností je cílem studia také rozvinout osobnostní předpoklady absolventů pro úspěšné vykonávání pomáhající profese, včetně jejich schopnosti zvládat vysokou profesní zátěž.

Absolvování programu také vybaví absolventy dostatečným přehledem v oboru i jeho metodologii pro případné následné doktorské studium.

 

Profil absolventa

Program vede ke všeobecné kvalifikaci psycholog, umožnuje samostatnou psychologickou činnost. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na navazující magisterskou část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení postgraduální části přípravy žádat také o evropskou certifikaci. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na samostatné vykonávání profesních činností psychologa, budou rozvíjet svoje diagnostické, komunikační, intervenční kompetence. Budou schopni formulovat cíle v souladu s potřebami klienta, získávat a vyhodnocovat informace v individuálním, skupinovém i organizačním assessmentu, vytvářet služby, postupy či intervence potřebné pro individuální, skupinové klienty či organizace. Budou připraveni na průběžné vyhodnocování svých postupů a komunikaci s klienty i ostatními pomáhajícími profesionály. Budou mít rozvinuté schopnosti práce v profesně homogenních i heterogenních týmech. Specializací uvnitř programu se mohou absolventi více připravit na práci školního psychologa – mohou si rozšířit poznatky i dovednosti ze speciální pedagogiky a z oblastí metod práce často využívaných školními psychology (např. v práci s dětmi s poruchami chování, při řešení konfliktů a ovlivňování klimatu třídy a školy, při práci s rodinou, se skupinou atd.). Alternativně mohou absolventi volbou povinně volitelných předmětů získat obecnější profesní profil jako přípravu na pozdější specializaci v jiné oblasti psychologie.

 

Další podmínky pro přijetí

  • Ukončené bakalářské studium oboru/programu jednooborová psychologie.
  • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
  • Aktivní znalost anglického jazyka.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze dvou částí a je spojena s osobní přítomností studenta na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechny části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž celkově je v nich možné dosáhnout maximálně 200 bodů. První část je koncipována jako znalostní test, z kterého je možné získat 0–100 bodů. Druhá část přijímacího řízení je realizována osobním pohovorem s uchazečem, kde odborná komise posuzuje dovednosti uchazeče a jím dodané podklady. Uchazeči postupující do druhého kola budou pozváni k osobnímu pohovoru zvacím e-mailem. Ve druhé části je možné získat 0–100 bodů. Výsledek všech částí přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů. Do druhé části postupuje prvních 50 uchazečů s nejvyšším bodovým hodnocením z první části.

1. část – Znalostní test

První část přijímacích zkoušek proběhne formou znalostního testu, který se soustředí na základní poznatky z psychologických disciplín bakalářského studia. Test se zaměřuje na oblasti obecné, sociální, vývojové, klinické a školní psychologie, psychologie práce a také na znalosti metodologie a statistického zpracování dat. Doba trvání testu je 50 minut.

Termín konání testu je 8. 6. 2023

V prvním kole může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Výsledky prvního kola budou zveřejněny na webových stránkách katedry Psychologie.

Do druhé části postupuje prvních 50 uchazečů s nejvyšším souhrnným bodovým hodnocením z první části. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod číslem uchazeče vygenerovaným v rámci podání přihlášky ke studiu včetně získaného počtu bodů z 1. kola přijímací zkoušky na webových stránkách katedry. https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-psychologie
Uchazeči postupující do druhé části budou pozváni k osobnímu pohovoru zvacím e-mailem.

Součástí druhého kola přijímacího řízení je i posouzení podkladů, které musí uchazeč, který postupuje do druhého kola, dodat do 11. 6. 2023. Součástí zvacího e-mailu je i odkaz na úložiště, kam uchazeč nahrává všechny relevantní dokumenty.

Soubory, které uchazeč výše uvedeným způsobem dodává, jsou:

  1. Strukturovaný životopis
  2. Motivační dopis
  3. Doklady o absolvovaných stážích a praxích
  4. Bakalářská práce a posudky (případně zpracovaná anotace)
  5. Podepsané „Informace o zpracování osobních údajů“

Úprava a rozsah podkladů nejsou pevně stanoveny a vychází z úvahy uchazeče.

2. část – Osobní pohovor

Odborná komise přijímacího řízení v přijímacím pohovoru posuzuje především motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích (předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie PF JU, viz níže), schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních ¨ odkazů a další podstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie.

Termín konání pohovoru je 13. 6. 2023

Ústní pohovor se soustředí na oblasti:
Motivace ke studiu, profesní směřování, odborné aktivity (max 40 bodů)
Bakalářská práce (max 20 bodů)
Rozhovor o zvoleném tématu v anglickém jazyce (max 40 bodů)

V případě přijetí uchazeče je nezbytné počítat s tím, že součástí studia je také povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které proběhne před zahájením semestru, v září 2023. Podrobné informace budou přijatým uchazečům v předstihu zaslány.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium jsou srozuměni s obsahem textu, který vymezuje očekávaný profil uchazeče/studenta tohoto studijního programu, a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj souhlas s tímto textem:

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studenti a pedagogové respektují hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznávají, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Studenti a pedagogové usilují o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbají o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomují si, že řada jevů a témat, se kterými přijdou do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měli být schopni těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomují si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience jsou oni sami a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Studenti a pedagogové disponují funkční psychologickou gramotností. Uvědomují si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektují) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupují v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomují si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbají se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto jim pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Studenti a pedagogové důstojně a se ctí čelí kritice, dokážou ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě pochybení chybu uznají a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usilují o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektují lidské soukromí, vyhýbají se konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupují s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.

 

Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Sommers, S. R. (2015). Social Psychology (9th Edition). New Jersey: Pearson.
Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: Psychology press.
Comer, R., Gould, E., & Furnham, A. (2013). Psychology. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
Crowl, T. K., Kaminsky, S., & Podell, D. M. (1997). Educational Psychology: Windows on Teaching. New York: Brown & Benchmark Publishers.
Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.
Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24 maximálně 424 uchazečů, z toho nejvýše 94 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024